Personvernlov

header image 02
Deel dit  

VERKLARING VAN PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN VERZOEK OM TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Geachte Gebruiker/Betrokkene,
deze Verklaring wordt verstrekt krachtens art. 13 van Wetsbesl. nr. 196 van 30 juni 2003 en latere wijzigingen (de zgn. Privacywet) alsmede krachtens art. 14 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016.

Wij informeren u dat de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn in het kader van de raadpleging van de site www.jacuzzi.it en www.jacuzzi.eu, alsmede in andere domeinen die verwijzen naar Jacuzzi Europe S.p.a., ook indien anders genoemd, zullen verwerkt worden door Jacuzzi Europe S.p.a. in de hoedanigheid van Eigenaar van de verwerking (hierna ook Eigenaar), in overeenstemming met de beschermingsbeginselen die zijn vastgelegd door de Wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens en latere wijzigingen, alsmede van alle Europese en nationale wetgevingsmaatregelen en/of maatregelen van de toezichthoudende Autoriteiten.

De nu volgende verklaring wordt alleen verstrekt voor de site van Jacuzzi Europe S.p.a en niet voor andere websites die eventueel door de Gebruiker via links geraadpleegd worden.

Wij informeren u dat het optioneel, expliciet en vrijwillig versturen van e-mailberichten naar de adressen die op deze site worden vermeld, evenals het invullen van het registratie- en contactformulieren, de verwerving van het adres van de afzender inhoudt, de verwerving van het adres van de afzender tot gevolg heeft, wat nodig is om de verzoeken te beantwoorden, alsmede van eventuele andere persoonsgegevens die in de mail staan.

Wij informeren u tenslotte dat Jacuzzi Europe S.p.a. u via e-mail kan voorstellen - mocht u ons uw adres verstrekt hebben en uw toestemming daarvoor gegeven hebben - om producten en diensten te kopen die analoog zijn aan die u reeds aan ons gevraagd heeft. In dat geval zullen wij u eraan herinneren dat u altijd de mogelijkheid heeft uw wil kenbaar te maken om geen verdere soortgelijke communicatie te ontvangen en dat u tijdens het navigeren door de pagina's van de sites van Jacuzzi Europe S.p.a. technische cookies op uw browser kunt installeren die tot doel hebben uw gebruikservaring te verbeteren.

Meer details over deze cookies en de daarmee verband houdende verwerkingen staan in de paragraaf "COOKIES" (er kan een link geplaatst worden)

A. LEINDEN VAN DE VERWERKING

De verwerking van de gegevens die de Gebruiker via telematische weg spontaan verstrekt heeft tijdens de navigatie, door het invullen van “Neem contact met ons op”- / registratieformulieren, of via de chat webdienst, wordt door Jacuzzi Europe S.p.a. voor de volgende doeleinden uitgevoerd:

a. de Gebruiker toegang te verlenen tot de websites www.jacuzzi.it en www.jacuzzi.eu van Jacuzzi, voor doeleinden die strikt verband houden met de verlening van online diensten en in het bijzonder om de verzoeken om verzending van informatiemateriaal, die van de Gebruiker zelf ontvangen zijn, te beantwoorden;

b. met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, voor contactverzoeken en om commerciële relaties op doeltreffende wijze te verwerven en beheren, met speciale verwijzing naar promotionele, advertentie- en marketingdoeleinden die verband houden met producten en diensten die door Jacuzzi verstrekt worden.

c. met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, om de kwaliteit van de geboden dienst en de mate van tevredenheid van de Gebruikers te meten, alsmede om de gewoonten en keuzes van de Gebruiker zelf te analyseren met het doel hem commercieel materiaal toe te sturen dat het best bij zijn kenmerken past.

B. TYPE VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS

Onverminderd de persoonlijke autonomie van de Betrokkene en onverminderd de verstrekking van navigatiegegevens, is het verstrekken van de gegevens waarnaar verwezen wordt in paragraaf A, letter a) verplicht. Het ook gedeeltelijk niet verstrekken van de gegevens die uitdrukkelijk als noodzakelijk aangeduid worden, zal tot gevolg hebben dat het voor Jacuzzi onmogelijk is de dienst zelf te verstrekken. De verplichte gegevens worden aangeduid met een asterisk.

THet verstrekken van de gegevens waarnaar verwezen wordt in paragraaf A, letters b) en c) is facultatief en het niet verstrekken ervan zal voor die doeleinden tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is de Gebruiker bij te werken inzake promotionele verkoopinitiatieven.

C. EIGENAAR, VERANTWOORDELIJKE EN BELAST PERSONEEL

De eigenaar van de verwerking is JACUZZI EUROPE S.p.a., in de persoon van de wettelijk vertegenwoordiger pro-tempore, met vestiging in Valvasone Arzene (PN), S.S. Pontebbana Km 97,200 (BTW nr. IT00074410937), Gecertificeerde elektronische post: Jacuzzieurope@legalmail.it.

De verwerkingsverantwoordelijke is beschikbaar op het e-mailadres: privacy@jacuzzi.eu

De verstrekte Gegevens zullen verwerkt worden door: Het Marketingkantoor en het Commercieel Kantoor van Jacuzzi Europe; het commercieel netwerk bestaande uit geautoriseerde Agenten en Distributeurs van Jacuzzi, derde vennootschappen die technologische diensten verstrekken, ook via het web, alle in de hoedanigheid van personeel dat belast is met de verwerking.

D. VERWERKINGSMODALITEITEN

De verstrekte Persoonsgegevens zullen verwerkt worden in de vestiging van Jacuzzi met gebruik van geautomatiseerde procedures, op de wijzen en binnen de limieten die nodig zijn om voornoemde doeleinden te bereiken.

We informeren u ook dat de verstrekte Persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures op de manieren en binnen de limieten die nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden na te streven.

De eigenaar maakt gebruik van diensten van toonaangevende bedrijven in de sector die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en onderhouden van beheersoftware, het technische onderhoud van de site, de bewaring van de gegevens van webchats (Text of Voice, bij gebruik van de voip tool) en maakt waar nodig gebruik van hosting- en technologische diensten van derden die alle in Landen van de Europese Unie gevestigd zijn.

E. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

De eigenaar verklaart dat de verstrekte en verzamelde Persoonsgegevens niet naar Derde Landen buiten de Europese Unie overgebracht worden

F. BEWAARPERIODE

De verstrekte Gegevens zullen door de Eigenaar verwerkt en bewaard worden voor de doeleinden die strikt verband houden met de doeleinden die genoemd worden bij punt X en zullen bewaard worden bij de Eigenaar en in het Derde Land waarnaar verwezen wordt bij het vorige punt A, gedurende de periode die nodig is voor de verwerking van de verzoeken die door de Gebruiker geformuleerd zijn en dus gedurende een periode van maximaal twee jaar voor de leads en/of gegevens die door webchats van particulieren verzameld zijn en gedurende vijf jaar voor leads en/of gegevens die door webchats van business-klanten verzameld zijn, wat gerechtvaardigd wordt door commerciële en marketingeisen. Aan het einde van de bewaarperiode zullen de gegevens gewist / vernietigd worden.

G. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De betrokkene kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van de Eigenaar van de verwerking als bedoeld in Wetsbesl. 193/2006 en Verordening (EU) 2016/679 waarnaar verwezen wordt in de volgende artikelen:

I. RECHT VAN INZAGE VAN DE BETROKKENE - Art. 15 Verord. (EU) 2016/679
II. RECHT OP RECTIFICATIE - Art. 16 Verord. (EU) 2016/679
III. RECHT OP GEGEVENSWISSING ("RECHT OP VERGETELHEID") - Art. 17 Verord. (EU) 2016/679
IV. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING - Art. 18 Verord. (EU) 2016/679
V. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS - Art. 20 Verord. (EU) 2016/679
VI. RECHT VAN BEZWAAR - Art. 21 Verord. (EU) 2016/679

en zoals gevonden kan worden via de volgende verwijzing:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_it

ALGEMENE REGELS VOOR DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN

De rechten waarnaar in de vorige paragrafen verwezen wordt, kunnen op ieder moment uitgeoefend worden door een mail naar het volgende adres te sturen: privacy@jacuzzi.eu samen met een digitale kopie van uw geldige identiteitskaart.

We herinneren u eraan dat als u ons vraagt om alle verwerkingen van uw persoonlijke gegevens en niet alleen voor promotionele doeleinden te onderbreken, wij niet meer in staat zullen zijn de door u gevraagde diensten te verlenen en dat wij, behalve wanneer u vraagt om alleen de promotionele mededelingen via geautomatiseerde systemen te onderbreken, in geval van uw algemene verzoek iedere verwerking van uw persoonsgegevens zullen onderbreken, ook via de traditionele instrumenten.

In elk geval kan ons bedrijf enkele van uw persoonlijke gegevens bewaren als het nodig blijkt om zijn recht te verdedigen of te doen gelden.

Wanneer u dat wenst, is de bijgewerkte lijst met de namen van de Verantwoordelijken voor de verwerkingen van uw gegevens beschikbaar bij de vestiging van de Eigenaar van de verwerking, aan wie u de lijst ook via e-mail kunt opvragen door te schrijven naar privacy@jacuzzi.eu

COOKIEBELEID

Met deze verklaring verstrekt Jacuzzi® Europe S.p.a. de gebruikers informatie over de soorten cookies, ofwel de tekstbestanden die de Websites naar de computer zenden, of naar een ander apparaat van de bezoeker dat met internet verbonden is, om op eenduidige wijze de browser van de bezoeker zelf te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan die door Jacuzzi® op diens eigen Internetsite gebruikt worden.

Jacuzzi® gebruikt namelijk cookies om zijn eigen Internetsites te verbeteren en om de gebruikers diensten en functionaliteit te verstrekken. Het is mogelijk het gebruik van cookies te beperken of te deactiveren via de eigen Webbrowser. Toch zouden in dit geval enkele functies van de site ontoegankelijk kunnen worden.

Navigatiegegevens

De computergestuurde systemen en de softwareprocedures die betrokken zijn bij de werking van deze website www.jacuzzi.it verwerven, in het kader van hun normale dienstverlening, bepaalde persoonlijke informatie, waarvan de overdracht wordt geïmpliceerd in het gebruik van de protocollen voor internetcommunicatie.

Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde personen, maar kan, via processen en associaties met gegevens die eigendom zijn van derden, door de eigen aard ervan leiden tot de identificatie van gebruikers.

Tot deze categorie van gegevens behoren:

  • de IP-adressen of de namen die zijn opgeslagen in het domein van de computers die worden gebruikt door degenen die de website bezoeken;
  • de adressen in de notatie URI (Uniform Resource Identifier) van de vereiste bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand ontvangen in antwoord, de cijfercode die de staat van het antwoord van de server (goed, fout, enz...) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de structuur en de voorwaarden van de computer van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Cookies die door de site van Jacuzzi gebruikt worden

Cookies die strikt nodig zijn

Deze cookies zijn essentieel om een transactie af te sluiten of om een verzoek dat door de gebruiker ingediend is af te handelen. Ze zijn bijvoorbeeld nuttig om de informatie te onthouden die door de gebruiker verstrekt is tijdens de navigatie door de site, om te antwoorden op een uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker of wel om de toegangsstatus tijdens de sessie te beheren.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de Internetsite in staat de keuzes te onthouden die door de gebruiker gemaakt zijn, om de functionaliteit te optimaliseren. De functionele cookies stellen de site bijvoorbeeld in staat de specifieke instellingen van een gebruiker te onthouden, zoals de selectie van het land en, indien ingesteld, de permanente toegangsstatus.

Analytische cookies

Deze cookies maken het mogelijk gegevens over het gebruik van de Internetsite door de gebruiker te verzamelen, met inbegrip van de elementen waarop tijdens de navigatie geklikt wordt, om de prestaties en het design van de site zelf te verbeteren. Deze zouden gedeeld kunnen worden met onze derde partij leveranciers van analyse-instrumenten. Ze worden hoe dan ook uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die verband houden met onze Internetsite.

Targetingcookies

Deze cookies, die de toestemming van de gebruikers vereisen, onthouden de informatie over het gebruik van de Internetsite door de gebruiker op een wijze dat wij in staat gesteld worden promotionele informatie te verstrekken en informatie die op een andere wijze op de gebruiker gericht is.

Hoe worden de cookies gedeactiveerd of verwijderd?

Het proces om cookies te beheren en te verwijderen varieert al naargelang de gebruikte browser. Om te ontdekken hoe dat met een bepaalde browser gedaan wordt, is het mogelijk de Helpfunctie te gebruiken waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe cookies beheerd en verwijderd moeten worden.

Lijst met first party cookies waarvoor geen toestemming nodig is

NAAM TYPE DUUR BESCHRIJVING
ASP.NET_SessionId Tijdelijke sessiecookie Vervalt wanneer de browser afgesloten wordt. Deze cookie bevat de sessie-identificatie van de gebruiker.

Lijst met first party cookies waarvoor toestemming nodig is

NAAM TYPE DUUR BESCHRIJVING
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Persistente / permanente cookie Vervalt na 10 jaar Deze cookies maken de werking van Sitecore Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals het gebruik van de browser en bezochte pagina's. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren en de ervaring van de gebruiker te verpersoonlijken. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE Tijdelijke sessiecookie Vervalt wanneer de browser afgesloten wordt.
Deze cookies maken de werking van Sitecore Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals het gebruik van de browser en bezochte pagina's. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren en de ervaring van de gebruiker te verpersoonlijken. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
__utmz Persistente / permanente cookie Vervalt na 2 jaar.
Deze cookies maken de werking van Google Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals gebruik van de browser en aantal nieuwe bezoekers. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
_utma Persistente / permanente cookie Vervalt na 2 jaar.
Deze cookies maken de werking van Google Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals gebruik van de browser en aantal nieuwe bezoekers. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
mf_user Persistente / permanente cookie Expires after 90 days. Deze cookies maken het mogelijk de functionaliteit van de site te controleren omdat ze deel uitmaken van Mouse-flow Analytics.
_gid Persistente / permanente cookie Vervalt na een dag
Deze cookies maken de werking van Google Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals gebruik van de browser en aantal nieuwe bezoekers. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
_gaexp Persistente / permanente cookie Vervalt na twee maanden
Deze cookies maken de werking van Google Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals gebruik van de browser en aantal nieuwe bezoekers. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.
_ga Persistente / permanente cookie Vervalt na twee jaar.
Deze cookies maken de werking van Google Analytics mogelijk. Deze software helpt ons informatie over de bezoekers te verzamelen en te analyseren, zoals gebruik van de browser en aantal nieuwe bezoekers. Die informatie stelt ons in staat de site te verbeteren. De in deze cookies opgeslagen informatie bevat nooit vertrouwelijke informatie.

Lijst met cookies van derde partijen waarvoor toestemming nodig is

NAAM TYPE DUUR BESCHRIJVING
6197vvc Persistente / permanente cookie Vervalt na 1 jaar.
Gebruikt voor live chats.
6197last Persistente / permanente cookie Vervalt na 1 jaar.
Gebruikt voor live chats.

Cookies waarvoor toestemming nodig is

Als de gebruiker toestemming verleent voor de cookies van de lijst, via een van de modaliteiten die in de korte verklaring worden beschreven die werd gepresenteerd op het moment van de eerste toegang tot een site van de Jacuzzi Groep, of door de volgende instructies te volgen, kan hij eenmalig toestemming verlenen zodat Jacuzzi en de aangeduide derde partijen de hiervoor genoemde cookies op zijn apparaat installeren en de daaruit volgende profileringsverwerking ten uitvoer brengen, of kan hij Jacuzzi en ieder ander bedrijf die toestemming weigeren.

Hij kan bovendien de zo verleende toestemming geheel of gedeeltelijk personaliseren, wijzigen of intrekken via de opties die hierna voorstellen.

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens die Jacuzzi, met uw toestemming, kan invoeren via cookies:

  • Ik geef toestemming dat Jacuzzi profileringscookies kan installeren en verwerkingen ten uitvoer kan brengen die instrumenteel zijn voor de marketingactiviteiten die in deze verklaring beter beschreven worden
  • Ik geef geen toestemming dat Jacuzzi profileringscookies kan installeren en verwerkingen ten uitvoer kan brengen die instrumenteel zijn voor de marketingactiviteiten die in deze verklaring beter beschreven worden

Ondersteuning van de configuratie van de eigen browser

Als de Gebruiker dat wenst, kunnen de cookies ook beheerd worden via de instellingen van de browser. Voor meer informatie en ondersteuning is het ook mogelijk de help-pagina te bezoeken die specifiek is voor de webbrowser die gebruikt wordt:
Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome
Opera

Wij herinneren eraan dat indien u uw keuzes gemaakt heeft gedurende de navigatie door de pagina's van de Jacuzzi Groep met een ander apparaat, of eenvoudig met een andere browser, wij dan niet in staat zullen zijn uw opties te herkennen zodat wij de verklaring opnieuw onder uw aandacht zullen brengen en u zullen vragen uw keuzes opnieuw kenbaar te maken.

Mocht een gebruiker die al voor onze diensten geregistreerd is, of zich later registreert, dan wel op het moment van registratie keuzes maakt of gemaakt heeft die anders zijn met betrekking tot de profilering, zullen die opties alleen geldig zijn wanneer de pagina's van onze sites worden bekeken nadat de gebruiker zich geauthenticeerd heeft.

Waar kopen>